Home » SWYDD | JOB – Gweinyddwr Rhan Amser – Part Time Administrator

SWYDD | JOB – Gweinyddwr Rhan Amser – Part Time Administrator

Gweinyddwr Rhan Amser

Castell Aberteifi

Cyflog: I’w gadarnhau

Dyddiad Cau: 11eg Chwefror

Mae Castell Aberteifi yn edrych am weinyddwr brwdfrydig ac effeithiol i ymuno a’r tîm. Yn y rôl hon byddwch yn gyfrifol am oruchwylio a chyflawni gwaith gweinyddol. 

Prif Rôl Gweinyddwr y Castell

Sicrhau bod gweithdrefnau’r swyddfa yn cael eu cyflawni’n effeithiol a chefnogi’r Cyfarwyddwr trwy gyflawni tasgau sylfaenol swyddfa. Cynnal delwedd gyfeillgar a phositif gan weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer ymwelwyr, cwsmeriaid a busnesau wyneb i wyneb, ar lein ac ar y ffon. 

Cyfrifoldebau Gweinyddwr y Castell:

 • Trefnu cyfarfodydd gan gynnwys gosod amser, llogi ystafelloedd a threfnu lluniaeth.
 • Llunio agenda a chymryd cofnodion
 • Rheoli llif gohebiaeth trwy ateb e-byst a delio a llythyron
 • Rheoli post a chofnodi gwybodaeth am bost arbennig
 • Ateb galwadau ffon a’u trosglwyddo fel bod angen
 • Drafftio, fformatio ac argraffu unrhyw ddogfennau perthnasol
 • Llungopïo a ffeilio dogfennau fel bod angen
 • Cynnal rhestr stoc ac archebu offer swyddfa fel bod angen
 • Rheoli ffurflenni treuliau staff
 • Cynnal cofnod o wyliau staff
 • Delio a llif costau ac anfonebu
 • Cynorthwyo gyda archebion pwrcasu ac anfonebu
 • Bancio arian a chynorthwyo’r Swyddog Cyllid gyda gwaith cyllidol
 • Cyflawni rhai tasgau yn ymwneud a gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Mynychu gweithdai a chynadleddau fel bod angen

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

 I gyflwyno cais am y swydd yma, ebostiwch CV a llythyr cais at Jac Davies, Cyfarwyddwr y Castell

[email protected]

 

 ____________________________________________________

 

 

Part time Castle Administrator

Cardigan Castle | Castell Aberteifi
Salary: TBC

 

Cardigan Castle is looking for an enthusiastic, motivated and efficient administrator to join our team! In this role, you will be responsible for undertaking and overseeing administrative work.

Main Role of Castle Administrator:

Ensures proper flow of office procedures, and supports the Director by carrying out common office duties. Maintains a positive and friendly company image, acting as the first point of contact for visitors, customers and businesses – in person, online, and via telephone.

Responsibilities of Castle Administrator:

 • Arranges meetings by scheduling appropriate meeting times, booking rooms, and planning refreshments
 • Creates agendas and takes meeting notes
 • Manages correspondence by answering emails and sorting mail
 • Manages outgoing post and records data on special deliveries
 • Answers phone calls and transfers them as necessary
 • Drafts, formats, and prints relevant documents
 • Photocopies and files appropriate documents as required
 • Maintains stock lists and orders office supplies as required
 • Manages staff expense requests
 • Maintains accurate records for employee holiday requests
 • Handles expenses and billing cycles
 • Assists with purchase orders and invoicing
 • Cash banking and other financial functions in support of the Finance Officer.
 • Completes some tasks relating to website and social media profiles
 • Attends workshops and conferences when requested

 The ability to speak Welsh is essential for this role.

To apply for this role, please submit a CV and covering letter to Jac Davies, Castle Director

[email protected]