Home » Jobs » Cyfle Swydd Newydd: Cynorthwyydd Ymwelwyr | New Vacancy: Visitor Assistant

Cyfle Swydd Newydd: Cynorthwyydd Ymwelwyr | New Vacancy: Visitor Assistant

Manylion / Details

Manylion Saesneg Isod / Details in English Below.

Dyddiad Cau / Closing Date: 27/07/2020

*Mae'r y swydd hon yn dibynnu ar cais llwyddianus am cymorth ariannol.*

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Ymwelwyr

Math o Gyflogaeth: Dros Dro (Awst - Hydref 2020)

Tâl: £9.30 / awr

Math o Gontract: Zero Hour

Diwrnodau Gwaith Penodol: Dydd Mercher - Dydd Sul

Disgrifiad:

Prif bwrpas y rôl yw darparu cymorth i'n Ymwelwyr a'n Gwesteion ar y safle. Prif cyfrifoldeb y rôl yw sicrhau bod mesurau Pellter Cymdeithasol yn darparu amgylchedd diogel i'n holl ymwelwyr, heb dynnu oddi wrth fwynhad eu hymweliad. Bydd dyletswyddau penodol yn cynnwys:

 • Helpu i reoli pellter cymdeithasol yn y safle a'r tŷ ac o'i gwmpas
 • Gweithio y tu ôl i'r dderbynfa a gweithredu'r til
 • Rheoli unrhyw giwiau a chasgliad pobl yn y dderbynfa ac o'i chwmpas
 • Glanhau cyfnodol yn glanweithio arwynebau caled yn y tŷ / tiroedd.
 • Cynorthwyo gyda dyletswyddau eraill yn ôl yr angen gan gynnwys cefnogaeth i staff Cadw Tŷ

Manyleb Person:

Hanfodol:

 • Y gallu i sgwrsio yn y Gymraed ac yn Saesneg yn rhugl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Sgiliau da mewn gwasanaeth cwsmeriaid
 • Sgiliau gweithio mewn tîm da
 • Y gallu i aml-dasgau a hyblygrwydd wrth gefnogi tîm bach o staff a gwirfoddolwyr
 • Argaeledd i weithio ar benwythnosau

Dymunol:

 • Profiad o weithio o fewn y diwydiant lletygarwch mewn rôl debyg
 • Bod yn wybodus o Gastell Aberteifi a’r ardal lleol

Cyfweliadau:

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn gymharol anffurfiol trwy daith gerdded awyr agored o gwmpas y safle. Mae hyn yn darparu ffordd ddiogel o gynnal y cyfweliad, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau yng nghyd-destun y rôl.

Sut i geisio: Anfonwch llythr ac eich CV dros e-bost i [email protected]


*This vacancy is dependent upon a successful application for Grant Funding*

Job Title: Site Visitor Assistant

Employment Type: Temporary (Aug – Oct 2020)

Pay: £9.30/hour

Contract Type: Zero Hour

Likely Working days: Wednesday – Sunday

Description:

The main purpose of the role is to provide assistance to our Visitors and Guests on site. The role will be particularly on ensuring Social Distancing measures are providing a safe environment for all our visitors, without detracting from the enjoyment of their visit. Specific duties will include:

 • Helping manage social distancing in and around the site and house
 • Working behind reception and operating the till
 • Managing any queues and build-up of people in and around reception
 • Periodic cleaning sanitising hard surfaces within the house / grounds.
 • Assisting with other duties as required inc support to Housekeeping staff

Person Specification:

Essential:

 • The ability to converse in both English and Welsh fluently
 • Good communication skills
 • Good interpersonal skills
 • Good customer handling skills
 • Good team working skills
 • The ability to multi-task and flexibility in supporting a small team of staff and volunteers
 • Availability to work weekends

Desirable:

 • Experience working within the hospitality industry in a similar role
 • Knowledge of Cardigan Castle and the surrounding area may be beneficial

Selection:

Interviews will be conducted relatively informally via an outdoor walk around and discussion on the site. This provides a safe way of conducting the interview, but also gives the opportunity to ask questions within the context of the role.

How to apply: Send a covering letter and a copy of your CV to [email protected]