Home » Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan » Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr


                                CWMNI COFRESTREDIG RHIF: 03955918 (Lloegr a Chymru)

                                                                     RHIF ELUSEN COFRESTREDIG: 1080667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a

Datganiadau Ariannol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

ar gyfer

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

               Cadwgan Building Preservation Trust

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                      Cynnwys y Datganiadau Ariannol

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tudalen

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

1 i 8

 

Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol

9 i 10

 

Datganiad Gweithgareddau Ariannol

11

 

Mantolen

12 i 13

 

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

14 i 20

 

Datganiad Manwl Gweithgareddau Ariannol

21 i 22

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

Mae’r ymddiriedolwyr sydd hefyd yn gyfarwyddwyr yr elusen at bwrpas Deddf Cwmnïau 2006, yn cyflwyno eu hadroddiad gyda datganiadau ariannol yr elusen ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015. Mae’r ymddiriedolwyr wedi mabwysiadu darpariaethau’r Datganiad o’r Arfer a Argymhellir 'Cyfrifo ac Adrodd gan Elusennau’ a gyhoeddwyd ym Mawrth 2005.

 

CYFEIRNOD A MANYLION GWEINYDDOL 

Rhif Cwmni Cofrestredig 

03955918 (Lloegr a Chymru)

 

Rhif Elusen gofrestredig

1080667

 

Swyddfa gofrestredig

Cardigan Castle

Green Street

CARDIGAN

Ceredigion

SA43 1JA

 

Ymddiriedolwyr

WHR Thomas

Mrs EJ Tucker

Mrs S Lewis

 

- ymddiswyddodd 12.01.15

 

Dr HP Jones

Mrs ED Poulton

 

- ymddiswyddodd 30.11.14

 

D Grace

 

- ymddiswyddodd 26.11.14

 

Mrs S Davies

M Freeman

 

- ymddiswyddodd 26.11.14

 

J Cole

 

- ymddiswyddodd 18.03.15

 

G Lloyd

R O'Neill

 

- ymddiswyddodd 02.03.15

 

J Jones

 

- ymddiswyddodd 24.02.15

 

GK Johnson

 

- apwyntiwyd 26.11.14

 

 

 

Ysgrifennydd y Cwmni

J Timms

 

Archwilwyr

Ashmole and Co.

Manchester House

Grosvenor Hill

Aberteifi

Ceredigion

SA43 1HY

 

Cyfreithwyr

Messrs Morgan & Richardson

7 St. Mary Street

Aberteifi

Ceredigion

SA43 1HB

 

Bancwyr

Barclays Bank plc

32 High Street

Aberteifi

Ceredigion

SA43 1HH

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                         ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

STRWYTHUR, LLYWODRAETHU A RHEOLI

Dogfen lywodraethol

Rheolir yr elusen gan ddogfen lywodraethol, gweithred ymddiriedaeth, ac mae'n gwmni cyfyngedig, cyfyngedig drwy warant, fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cwmnïau 2006.

 

Mae'r sefydliad yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warant, a ymgorfforwyd ar 21 Mawrth 2000 ac a gofrestrwyd fel elusen ar 11 Mai 2000 .Sefydlwyd y cwmni dan Femorandwm Cymdeithasiad lle nodwyd amcanion a grymoedd y cwmni elusennol a caiff y cwmni ei lywodraethu yn unol â'r Erthyglau Cymdeithasiad. Os bydd y cwmni'n cael ei ddirwyn i ben bydd gofyn i aelodau gyfrannu swm nad yw'n fwy na £1.

 

Mae cyfarwyddwyr y cwmni hefyd yn ymddiriedolwyr elusen at ddibenion cyfraith elusennau. Yn unol â gofynion y Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad, rhaid ail ethol y nifer agosaf i un rhan o dair o gyfanswm yr ymddiriedolwyr etholedig ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

Recriwtio a phenodi ymddiriedolwyr newydd

Caiff Ymddiriedolwyr newydd gyfarwyddid ar eu hymrwymiadau cyfreithiol yn unol â chyfreithiau elusen a chwmni, Arweiniad y Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus, cynnwys y Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad, prosesau gwneud penderfyniadau a pherfformiad ariannol diweddar yr elusen.

 

Rheoli risg

Mae'r ymddiriedolwyr yn cadw cofrestr risg sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae gan Ymddiriedolwyr hefyd ddyletswydd i nodi ac adolygu risgiau sy'n berthnasol i'r elusen ac i sicrhau bod rheolaethau priodol ar waith i leihau o fewn rheswm tebygolrwydd ac effeithiau twyll a chamgymeriadau.

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

STRWYTHUR, LLYWODRAETHU A RHEOLI

Rheoli

 

Mae aelodaeth yr ymddiriedolaeth yn agored i unrhyw un sy'n cefnogi amcanion a nodau'r ymddiriedolaeth. Croesawir ceisiadau am aelodaeth a cậnt eu hystyried yng nghyfarfodydd misol yr ymddiriedolwyr. Mae aelodaeth yn dod i rym ar ddyddiad cymeradwyaeth yr ymddiriedolwyr ac mae tâl tanysgrifiad ar hyn o bryd yn £15 bob blwyddyn galendr. Rhaid adnewyddu aelodaeth yn flynyddol ym mis Ionawr a therfynir aelodaeth os yw aelodau fwy na chwe mis yn hwyr yn talu tanysgrifiad.

 

Mae pob ymddiriedolwr yn rhoi o'i amser yn wirfoddol ac nid yw'n derbyn unrhyw fuddion ariannol neu fuddion eraill oddi wrth yr elusen.

 

Yn unol â’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad, cyfyngir nifer yr ymddiriedolwyr i ddeuddeg, gan gynnwys tri ymddiriedolwr a enwebir gan Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberteifi a gwirfoddolwyr cofrestredig yr ymddiriedolaeth. Mae'r Cynghorydd Gareth Lloyd yn gwasanaethu fel enwebai Cyngor Sir Ceredigion. Bu'r Cynghorydd Mark Cole yn gwasanaethu fel enwebai Cyngor Tref Aberteifi ond ymddiswyddodd ar 18 Mawrth 2015 gan bod unigolyn yn gysylltiedig ag ef yn dymuno cefnogi Castell Aberteifi fel aelod o staff. Bu Mrs Jean Jones yn gwasanaethu fel enwebai gwirfoddolwyr cofrestredig yr ymddiriedolaeth ond ymddiswyddodd ar 24 Chwefror, 2015.

 

Ymddiswyddodd Mr David Grace, ymddiriedolwr a chefnogwr tymor hir prosiect adfer Castell Aberteifi, yn ei dro yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014, ni chafodd ei ail ethol. Bu Dr Michael Freeman yn arwain y broses o gynllunio dehongli a mannau arddangos Castell Aberteifi ond ymddiswyddodd ar 26 Tachwedd 2014 pan oedd y gwaith hwn bron a'i gwblhau oherwydd anhawster ymrwymo amser priodol i'w gyfrifoldebau ehangach fel ymddiriedolwr. Gwnaeth Mrs Denise Poulton gyfraniad mawr i ddatblygu’r profiadau diwylliant a threftadaeth, ac i gynllunio gweithgareddau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus y castell, ond ymddiswyddodd ar 30 Tachwedd, 2014 am ei bod yn ei chael hi'n anodd mynychu cyfarfodydd yn y cyfnod pwysig cyn agor y castell. Bu Mrs Sue Lewis yn gwasanaethu fel ymddiriedolwr tymor hir gan gefnogi pob agwedd ar waith y prosiect adfer, ymddiswyddodd ar 12 Ionawr 2015 am ei bod yn dymuno parhau i gefnogi Castell Aberteifi fel aelod o staff. Cyfrannodd Dr Rowan O'Neill hefyd yn sylweddol i agweddau diwylliannol a threftadaeth profiad yr ymwelwyr, ymddiswyddodd ar 2 Mawrth 2015 fel y gellir ei chyflogi i ddefnyddio ei harbenigedd penodol wrth oruchwylio gosod arddangosfeydd. Etholwyd Glen Johnson, sydd wedi cefnogi'r gwaith o adfer Castell Aberteifi am 30 mlynedd, fel ymddiriedolwr yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014. Mae wedi chwarae rôl hanfodol wrth baratoi Arweinlyfr Castell Aberteifi, hyfforddi tywyswyr teithiau a dod a  hanes cythryblus y safle yn fyw. Er ei fod yn teimlo rheidrwydd i ymddiswyddo o 9 Medi 2015 oherwydd effaith sylwadau anwybodus ac ar brydiau personol ar gyfryngau cymdeithasol ar ei wraig a'i blant, bydd yn parhau i gefnogi'r castell a'r ymddiriedolaeth fel gwirfoddolwr. Yr ymddiriedolwr a fydd yn ymddeol yn ei thro ac yn cynnig ei hun i'w hail-ethol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015 yw Mrs Jann Tucker, ymddiriedolwr gwreiddiol a chadeirydd yr ymddiriedolaeth.

 

Dymuna'r Ymddiriedolaeth gydnabod y gefnogaeth eithriadol a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ceredigion (CSC) a'i swyddogion trwy gydol y broses o gyflwyno ceisiadau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop, rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cadw a ffynonellau ariannu eraill, penodi timau dylunio, contractwyr a staff dan reolau caffael Ewropeaidd a rheoli'r gwaith adfer a gwaith archeolegol a wnaed eisoes. Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, yn ddiweddar: “Mae Cyngor Sir Ceredigion yn hynod falch bod agoriad Castell Aberteifi wedi profi’n fenter lwyddiannus a gwerth chweil. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi’r prosiect hwn er mwyn sicrhau ei fod yn mynd o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant hir dymor. Mae wedi bod yn ffantastig i weld adfywiad yr adeilad hanesyddol hwn. Gobeithiwn y bydd y safle’n datblygu’n ased mawr i economi Aberteifi a de Ceredigion.” 

 

Bu cefnogaeth gref a chyngor hael ac arbenigol Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog dros y saith mlynedd ddiwethaf hefyd yn amhrisiadwy. Mae'r ymddiriedolaeth hefyd yn hynod o ddiolchgar i Bwyllgor Gefeillio Brioude am eu cydweithrediad wrth ailgynllunio gardd Brioude ger mynedfa Castell Aberteifi.

 

Ni fyddai unrhyw waith ar brosiect adfer Castell Aberteifi wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth noddwyr, gwirfoddolwyr, busnesau, sefydliadau, cefnogwyr a staff a chydnabyddir eu cyfraniadau aruthrol hwy mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn.

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

AMCANION A GWEITHGAREDDAU

Nodau ac Amcanion

 

Amcanion ein helusen fel y nodir hwy yn memorandwm cymdeithasiad y cwmni yw: -

 

Cadw er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl treftadaeth hanesyddol, pensaernïol ac adeiladol a all fodoli yn Nhref Aberteifi a'r cyffiniau mewn adeiladau (gan gynnwys unrhyw adeiladau fel y'u diffinnir yn adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) o harddwch arbennig, neu o ddiddordeb hanesyddol neu adeiladol arbennig.        

 

Gweithgareddau pwysig

Ffocws ein gwaith yw adfer a chadw Castell Aberteifi er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl. Mae Castell Aberteifi yn Heneb Gofrestredig o bwysigrwydd aruthrol yng nghyswllt treftadaeth a diwylliant Cymru fel safle yr Eisteddfod Gymreig gyntaf ym 1176. Yn ystod 900 mlynedd ei hanes mae'r safle wedi cyflawni nifer o rolau gwahanol ac mae ei esblygiad yn parhau hyd heddiw.

 

Castell Aberteifi oedd un o'r cestyll carreg cyntaf i'w adeiladu yng Nghymru ac fe gynhaliwyd yr Eisteddfod i ddathlu ei gwblhau. Fe'i adeiladwyd gan Rhys ap Gruffudd, Tywysog y Deheubarth ac un o reolwyr mwyaf pwysig Cymru yn y cyfnod cyn concwest. Arweiniodd lleoliad y castell ger man pontio isaf yr Afon Teifi at dwf Aberteifi fel porthladd o bwys a phorthladd nodedig ar gyfer Cymry yn ymfudo i Ogledd a De America. Yn hynny o beth mae Aberteifi a'r castell o bwys sylweddol i'r gymuned Gymreig ledled y byd.

 

Difrodwyd y safle yn ddifrifol yn ystod y Rhyfel Cartref ac ar ôl hynny trosglwyddwyd y safle i berchnogion preifat. Adeiladwyd fila Sioraidd yn hen Dŵr y Gogledd y castell a chwaraeodd perchnogion dilynol y safle rolau pwysig yn hanes morwrol a dinesig Aberteifi. Meddiannwyd y tŷ gan y fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd a dirywiodd ei gyflwr yn gynyddol yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif. O 1975 bu'n rhaid atgyfnerthu muriau'r castell gyda bwtresi dur i atal cwymp pellach a chondemniwyd y tŷ fel adeilad anaddas i ddynion breswylio ynddo. Ers 2003, mae'r safle wedi bod yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion (CSC) ac mae'r elusen wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda CSC ar brosiect £12m i adfer y safle, ynghyd â nifer o adeiladau rhestredig a'r gerddi hanesyddol, at ddefnydd y cyhoedd.

 

Ym mis Rhagfyr 2008, cyhoeddwyd bod Rownd 1 cais yr ymddiriedolaeth i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi bod yn llwyddiannus, gyda CDL yn rhoi grant o tua £0.3m tuag at gyfnod datblygu'r prosiect gwerth £0.5m. Yn 2010 cwblhawyd rhan yma'r prosiect a oedd yn cynnwys cyfnod o gynllunio manwl a chynaliadwy , negodi prydles tymor hir y safle oddi wrth CSC a sicrhau'r caniatâd a thrwyddedau angenrheidiol i alluogi parhad y prosiect. Bu'r ymddiriedolaeth yn ymgynghori gydag arbenigwyr ar archaeoleg, ecoleg, ymchwiliadau daear, tirlunio, mynediad, arolygon adeiladau ac arolygon asbestos. Paratowyd cynigion Dehongli, Cynllun Gweithredu, Cynllun Hyfforddi a Chynllun Rheoli Cadwraeth. Cyflwynwyd cais Rownd 2 i Gronfa Treftadaeth y Loteri ddiwedd mis Tachwedd 2010 ac ym mis Mawrth 2011 cyhoeddodd Cronfa Treftadaeth y Loteri bod y cais wedi bod yn llwyddiannus a bod yr ymddiriedolaeth wedi derbyn grant o £4.7 miliwn, yn amodol ar sicrhau arian cyfatebol priodol.

 

Derbyniodd yr ymddiriedolaeth gefnogaeth gref bellach trwy gydol 2011 oddi wrth Cadw a chyrff cenedlaethol a lleol eraill, a fu'n fodd i alluogi cwblhau atgyweirio y waliau hynny a oedd yn fwyaf tebygol o ddymchwel yn ystod 2011/12. Ym mis Medi 2011, ymwelodd Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Huw Lewis, â'r castell gan gyhoeddi grant o £4.3m trwy Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop. Wedi sicrhau'r arian ychwanegol allweddol hwn dechreuodd yr ymddiriedolaeth hysbysebu am, asesu, cyfweld a phenodi rheolwyr a dylunwyr ar gyfer gwahanol elfennau'r prosiect yn ogystal ag aelodau o staff, yn unol â rheolau caffael yr Undeb Ewropeaidd. Ym mis Mehefin 2012 dyfarnwyd dros £700,000 i'r ymddiriedolaeth dan Raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (a ariennir gan y Loteri Fawr), gan alluogi cynnwys elfennau ychwanegol yn y cynllun. Daeth 75 o wirfoddolwyr cymunedol at ei gilydd i weithio gyda thîm proffesiynol ar gloddfeydd archeolegol yn ystod yr haf a’r hydref yn 2012, cam cyntaf hanfodol cyn dechrau ar y prif waith. Daethpwyd o hyd i 9,500 arteffact gan gynnwys olion cyffrous castell carreg cyntaf yr Arglwydd Rhys. Bu llawer mwy o wirfoddolwyr yn cynorthwyo'r gwaith o glirio' r isdyfiant yn y gerddi a pharatoi'r tir ar gyfer plannu. Tendrwyd ar gyfer y contract i atgyweirio waliau'r castell a thynnu'r bwtresi i lawr ac fe'i dyfarnwyd i Andrew Scott Limited ym mis Gorffennaf 2012. Tynnwyd y bwtresi i lawr, o’r diwedd, ym mis Mawrth 2013. Dyfarnwyd y gwaith ar y prif gontract adfer hefyd i Andrew Scott Limited yn dilyn proses dendro gynhwysfawr.

 

Ar 14 Ebrill 2015, wedi pymtheng mlynedd o waith caled gwireddwyd y cynllun a thorrwyd rhuban i agor y castell gan ymgyrchwyr selog Castell Aberteifi, y Tad Seamus Cunnane a'r Cynghorydd Gwynfi Jenkins. Cynhaliwyd seremoni agor swyddogol y Castell gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar 25 Mehefin 2015. Daeth gwahanol gyfleusterau'r safle yn weithredol yn raddol drwy gydol yr haf. Mae'r arddangosfeydd yn dathlu arwyddocâd enfawr Castell Aberteifi fel safle'r eisteddfod gyntaf yn 1176 ac yn olrhain hanes y castell a'r dref hyd at y presennol. Mae’r safle yn heneb strategol gyda hanes esblygol ac iddi rôl fywiog a pharhaus yn y gymuned leol.

 

                                                         Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

            

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                         ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

Budd cyhoeddus

Mae'r Ymddiriedolwyr wedi adolygu effaith yr Elusen ar bobl Ceredigion gan ystyried Cyfarwyddid y Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus ac maent o'r farn bod cynnal a chadw'r heneb hanesyddol hon er budd y cyhoedd.

 

 

CYFLAWNIAD A PHERFFORMIAD

Gweithgaredd Elusennol

 

Mae'r gwaith o adfer Castell Aberteifi wedi ei gwblhau diolch i waith caled pawb fu ynghlwm a’r prosiect a chefnogaeth aruthrol gwirfoddolwyr a chyllidwyr. Ond amcanion yr ymddiriedolaeth yw gwarchod y castell er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl. Mae "gwarchod" y safle yn golygu bod gofyn i'r ymddiriedolaeth gynnal y gerddi ac adeiladwaith allanol a mewnol yr adeiladau, tra bod "er budd y bobl" yn gofyn bod y safle ar agor mewn cyflwr sydd yn sicrhau diogelwch y cyhoedd. Mae sicrhau yswiriant adeiladau, cadw'r adeiladau yn gynnes ac yn lân ac mewn cyflwr da, gofalu am y gerddi a chynnal diogelwch ymwelwyr yn gostus iawn ac mae'r ymddiriedolaeth yn ffodus bod nifer fawr o wirfoddolwyr lleol wedi cynnig cynorthwyo gyda'r tasgau hyn. Serch hynny, er mwyn sicrhau cyllid grant a dangos bod y safle'n gynaliadwy, mae rhai mannau wedi eu neilltuo ar gyfer cynhyrchu incwm. Mae'r mannau hyn ar gael fel adnodd cymunedol ac at ddefnydd unigolion neu sefydliadau i gynnal cyfarfodydd, cyngherddau, digwyddiadau neu ddathliadau.

 

Roedd adroddiad yr ymddiriedolwyr llynedd yn cyfeirio at newidiadau strwythurol a gweithredol angenrheidiol wrth symud o'r cyfnod adfer i gyfnod agor y safle i'r cyhoedd. Mae mwyafrif y newidiadau hynny bellach wedi eu cwblhau ac mae'r ymddiriedolaeth yn ddiolchgar i'r holl staff, gwirfoddolwyr ac ymgynghorwyr sydd wedi cyfrannu yn ystod bob cyfnod. Er na fu’r pontio o un cyfnod i'r llall yn rhwydd bob tro mae rhai agweddau ar yr agoriad wedi gweithio’n dda. Mae’r llif ymwelwyr wedi bod yn rhagorol gyda dros 20,000 yn ymweld yn ystod y pum mis cyntaf ac mae eu sylwadau a’u brwdfrydedd am y safle a’r arddangosfeydd treftadol wedi bod yn gadarnhaol iawn yn gyffredinol. Mae Cadair yr Eisteddfod, sydd yn sefyll naw troedfedd o'r llawr ac a wnaed gan grefftwr pren lleol, Paul Clarke, yn ffocws ar gyfer trosglwyddo arwyddocâd diwylliannol Castell Aberteifi fel safle’r eisteddfod gyntaf gan gynnig cyfleoedd tynnu llun arbennig i aelodau'r cyhoedd. Mae tîm gwirfoddolwyr y castell wedi gwneud gwaith rhagorol yn y dderbynfa, yn yr ystafelloedd arddangos a'r gerddi (sydd wedi gwneud cynnydd rhyfeddol yn ystod y flwyddyn gyntaf). Mae teithiau tywys a arweinir gan wirfoddolwyr, wedi bod yn arbennig o boblogaidd ac wedi tynnu sylw at hanes esblygol barhaus y castell hyd at heddiw. Bu'r adloniant dros yr haf, a drefnwyd ar y cyd gyda Theatr Mwldan a Theatr Byd Bychan, yn boblogaidd iawn ac roedd cynulleidfaoedd llawn yng nghyngerdd Beirdd a Chantorion (cynhyrchiad mewnol) a chyngerdd 9Bach / Bellowhead. Cynhaliwyd Seremoni Gyhoeddi gyntaf Gŵyl Fawr Aberteifi yn y Castell eleni ynghyd â noson Talwrn y Beirdd lwyddiannus iawn i gynulleidfa lawn - bydd y berthynas hon yn parhau ac yn ffynnu. Mae Grŵp Gwnïo a ariennir gan Sefydliad Teulu Ashley wedi ei leoli yn y Castell ac yn gweithio ar dreftadaeth gwisgoedd a thecstilau cartref Cymreig yn yr ardal. Cynhelir nifer o gyrsiau Iaith ac Addysg Gymraeg hynod boblogaidd yn y castell yn wythnosol yn ystod amser tymor tra bod Clwb Telyn ar fin cychwyn fis yma. Bydd y Castell yn croesawu cynadleddau Croeso Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Chanolfan Tywi dros yr wythnosau nesaf.

 

Mae'r prosiect wedi cael ac yn parhau i gael effaith sylweddol ar yr economi leol. Yn ystod y cyfnod adfer, roedd 70% o'r rhai oedd yn gweithio ar y safle yn byw o fewn 25 milltir i Aberteifi gyda nifer sylweddol o gyfleoedd hyfforddi i brentisiaid. Yn y cyfnod ers agor y castell mae 25 o drigolion lleol wedi eu cyflogi gyda chefnogaeth nifer uwch o wirfoddolwyr brwdfrydig. Pan fydd llety y castell yn llawn, mae'r wefan yn cyfeirio ymwelwyr at safleoedd cyfagos sydd yn medru cynnig lle.

 

Mae prosiect fel hwn sydd o bwys hanesyddol a diwylliannol yn debygol o ddenu gwahaniaeth barn ynglŷn a’r ffordd ymlaen. Er enghraifft mae rhai unigolion wedi lleisio beirniadaeth am agweddau masnachol y safle, er na fyddai’r prosiect wedi derbyn cyllid grant ar gyfer adfer heb gynllun busnes credadwy yn cynnwys creu incwm fasnachol i dalu costau. Amcangyfrifir bod cyfleusterau masnachol ar lai na 20% o’r safle ac maent ar gael i’r holl drigolion lleol ynghyd ag ymwelwyr.

 

Bu rhai anawsterau gweithredu yn ystod y cyfnod cychwynnol. Nid oedd modd agor y castell i’r cyhoedd tan bod llwybrau wedi eu cwblhau ac yn ddiogel. Gan bod hynny’n ddibynnol ar y tywydd ni fu’n bosib marchnata rhyw lawer cyn agor. Archebwyd system ffôn newydd, heb ymgynghori a’r ymddiriedolwyr, ac o’r herwydd bu'r castell heb ffôn a chysylltiad rhyngrwyd am gyfnod estynedig gan greu oedi wrth ymateb i alwadau ffon ac e-byst. Bu problemau wrth geisio cysylltu rhai adeiladau gyda’r prif garthffos ac felly agorwyd y llety yn hwyrach na’r disgwyl. Crëwyd gwaith ychwanegol pan fu raid mewnbynnu data am yr eildro o ganlyniad i oedi wrth osod y feddalwedd cyfrifo rheoli ddiweddaraf.

 

                                                         Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

            

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                         ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

Yn ogystal cododd y materion isod:-

 

Staffio. Dechreuwyd adolygiad staffio yn yr haf 2014 a fyddai’n cynnwys ystyriaeth o rolau a chyfrifoldebau newydd i baratoi ar gyfer agoriad y castell. Dechreuwyd ar y broses hysbysebu ar gyfer swyddi newydd ar unwaith yn dilyn cwblhau’r adolygiad ganol mis Rhagfyr 2014 er mwyn sicrhau bod staff yn eu lle cyn gynted a phosib ar ôl adleoli’r swyddfa i’r castell erbyn diwedd mis Ionawr 2015. Dilynwyd yr holl brosesau caffael sy'n ofynnol gan gyllidwyr yr ymddiriedolaeth a chafwyd nifer sylweddol o ymgeiswyr. Yn dilyn adleoli’r swyddfa a gyda’r cyfnod adfer bron a dod i ben gadawodd Cyfarwyddwyr y Castell ei swydd trwy gytundeb o’r ddwy ochr ym mis Gorffennaf 2015. Mae’r ymddiriedolaeth yn ddiolchgar i’r holl staff, yn aelodau staff cyfredol a chyn aelodau staff, sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y prosiect adfer.

 

Yr Orsedd. Ym mis Awst 2014 trafododd y bwrdd ymweliad arfaethedig yr Orsedd a'r castell ym mis Mai 2015. Ar y pryd, roedd cryn ansicrwydd ynglŷn a phryd fyddai'r castell yn agor a phenderfyniad unfrydol yr ymddiriedolaeth oedd egluro i'r Orsedd nad oedd yr ymddiriedolaeth mewn sefyllfa i gadarnhau ymweliad ar y dyddiad hwnnw. Ni fu’n bosib i'r Orsedd gynnig dyddiad mwy diweddar yn 2015 oherwydd ymrwymiadau eraill. Cytunodd yr Orsedd i ystyried y mater eto ar gyfer 2016.

 

Cyngerdd 9Bach/Bellowhead. Trefnwyd y gyngerdd gan staff y castell a Theatr Mwldan ar y cyd. Ni fu unrhyw ymgynghori gyda'r ymddiriedolwyr ynglŷn a hysbysebu'r gyngerdd fel "Cyngerdd Agoriadol Castell Aberteifi". Y bwriad o'r dechrau oedd cynnal cyngerdd ddathlu gyda'r nos ar ddiwrnod ymweliad y Prif Weinidog fis yn gynharach. Fel y bu hi cafwyd ymateb brwdfrydig i gyngerdd Beirdd a Chantorion a chyngerdd 9Bach/Bellowhead oddi wrth gynulleidfaoedd llawn.

 

Adnewyddu'r Castell. Mae'r Castell yn Heneb Strategol, felly bu'n rhaid adnewyddu i safonau treftadaeth. Cyflwynir y castell fel safle hanesyddol hynod bwysig sydd wedi parhau i esblygu trwy gwahanol gyfnodau 850 mlynedd ei hanes hyd at y dydd heddiw ac ymlaen i’r dyfodol.

 

Amseriad y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Daw ymddiswyddiad Glen Johnson fel ymddiriedolwr am resymau a ddatgelwyd eisoes, i rym ar 9 Medi 2015. Ar y dyddiad hwnnw dim ond pum ymddiriedolwr fydd gan yr ymddiriedolaeth. Mae angen lleiafswm o bedwar ymddiriedolwr mewn cyfarfod i sicrhau cworwm ac roedd yr ymddiriedolaeth mewn perygl o fethu gwneud penderfyniadau oherwydd diffyg cworwm. Mae gan yr ymddiriedolwyr yr hawl i gyfethol ymddiriedolwyr ychwanegol, ond yn teimlo y byddai'n llawer mwy priodol (a democrataidd) i alw Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gynt na'r arfer i alluogi aelodau i enwebu ymddiriedolwyr ychwanegol.

 

Mae adfer Castell Aberteifi wedi ei gwblhau ac mae trawsnewidiad y safle yn deyrnged i weledigaeth y cadeirydd gwreiddiol, Trevor Griffiths OBE, a phob ymddiriedolwr, aelod staff, gwirfoddolwr, cynghorwr proffesiynol, cyllidwr a chodwr arian sydd wedi gweithio mor galed ar y prosiect. Mae'r gymuned leol wedi gwneud cyfraniad arbennig gan godi dros £200,000 o arian cyfatebol ac wedi cyfrannu dros 20,000 o oriau gwirfoddol.

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

ADOLYGIAD ARIANNOL

Polisi Cronfeydd

Mae cyfrifon 2014/15 yn cofnodi cwblhau'r prif gontract adfer, er y bydd costau contract a chostau dodrefnu ychwanegol yn cronni yn ystod 2015/16. Roedd cyfanswm incwm grant yn £3.4m, ffigwr a adlewyrchir i raddau helaeth yn y cynnydd mewn Asedau Sefydlog o £5.8m i £8.6m a'r cynnydd yng nghyfanswm cyllid o £6.1m i £9.2m. Yn gynwysedig yn yr ychwanegiadau i Asedau Sefydlog roedd prynu'r eiddo cyfagos, Bayvil House, a gyfeiriwyd ato yng nghyfrifon y llynedd. Mae'r gwaith bellach yn dechrau ar adnewyddu’r eiddo hwn. Mae Asedau treftadaeth wedi eu hamorteiddio dros gyfnod y brydles tymor hir gan Gyngor Sir Ceredigion, felly bydd y datganiadau ariannol yn cynnwys tâl heb fod yn arian parod bob blwyddyn o tua £60,000 er mwyn ysgrifennu'r asedau hyn i lawr i ddim ar ddiwedd y brydles. Bydd yr ymddiriedolwyr yn monitro perfformiad ariannol y prosiect cyn cymryd y tâl heb fod yn arian parod hwn i ystyriaeth. Dylid nodi hefyd bod Asedau Sefydlog yn cynnwys dros £ 300,000 o offer a pheiriannau a gosodiadau a ffitiadau a gant eu dibrisio ar gyfradd o 25% bob blwyddyn. Roedd y tâl yn 2014/15 dros £ 75,000 ac er bod hyn unwaith eto yn dâl heb fod yn arian parod, bydd gofyn i ymddiriedolwyr baratoi ar gyfer adnewyddu'r asedau byr-dymor hyn maes o law.

 

Fel gyda llawer iawn o elusennau, caiff gweithgareddau masnachol eu cynnal drwy is-gwmni masnachu, Cardigan Castle Enterprises Ltd. Gwnaeth y cwmni hwn golled bach yn ystod 2014/15 oherwydd nad oedd incwm yn ystod y cyfnod pan oedd yr ymddiriedolaeth mewn swyddfa dros dro, tra bod rhai costau staff yn ystod mis Mawrth 2015, cyn yr agoriad ym mis Ebrill. Mater o amseru yw hwn a disgwylir y bydd yr is-gwmni hwn yn gwneud elw yn ystod 2015/16 a thu hwnt, a fydd yn cael ei roi i'r ymddiriedolaeth i gefnogi ei weithgareddau elusennol.

 

Daliwyd ati i gynnal gweithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn, gyda chyfraniad o bron i £15,000 o raffl car Fiat, a gyflwynwyd yn garedig gan BV Rees. Derbyniodd yr ymddiriedolaeth gefnogaeth hael pellach oddi wrth Gronfa Maer Aberteifi a grant gan Sefydliad y Teulu Ashley i gefnogi'r grŵp gwnïo. Mae incwm grantiau a chodi arian wedi rhedeg ar lefel uchel am nifer o flynyddoedd i gefnogi'r gwaith o adfer Castell Aberteifi, ond nawr bod y gwaith adfer wedi'i gwblhau i raddau helaeth, mae'n rhaid i ymddiriedolwyr gynllunio er mwyn sicrhau bod y castell yn gynaliadwy gyda llawer llai o incwm grant ac incwm codi arian.

 

Mae cyfran uchel iawn o incwm yr ymddiriedolaeth yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod i gronfeydd cyfyngedig, wedi eu hymrwymo'n llawn i waith adfer. Yn ystod y flwyddyn, trosglwyddwyd £15,000 ychwanegol o weithgaredd codi arian o gronfeydd anghyfyngedig i gronfeydd cyfyngedig er mwyn bodloni gofynion arian cyfatebol. Mae hyn wedi golygu bod y balans ar y cronfeydd anghyfyngedig wedi lleihau ymhellach. Mae'n bwysig nodi y bydd rhoddion i'r ymddiriedolaeth oddi wrth Cardigan Castle Enterprises Ltd i gronfeydd anghyfyngedig ac mae'r ymddiriedolwyr yn anelu at weld y balans ar y cronfeydd anghyfyngedig yn cynyddu yn yr hir dymor.

 

Dymuna’r Ymddiriedolaeth ddiolch i'r nifer fawr o wirfoddolwyr, busnesau, sefydliadau a chefnogwyr sydd wedi rhoi mor hael o'u hamser ac yn ariannol dros oes y prosiect. Mae eu cyfraniad wedi galluogi'r Ymddiriedolaeth i gyflawni ei thargedau arian cyfatebol a chwblhau'r gwaith adfer. Bydd Castell Aberteifi yn ganolbwynt pwysig ar gyfer cyflwyno a lledaenu diwylliant a threftadaeth Cymru ac yn ased gymunedol bwysig ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

 

Prif ffynonellau ariannu

Ni fyddai cwblhau adfer Castell Aberteifi wedi bod yn bosib heb yr ymrwymiad cryf a chefnogol a dderbyniodd yr ymddiriedolaeth, yn enwedig oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cadw, Cronfa Dreftadaeth Pensaernïol a'n partneriaid, Cyngor Sir Ceredigion. Rydym hefyd yn ddiolchgar am y gefnogaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Tref Aberteifi a nifer fawr o gynghorau cymunedol a mudiadau yn Aberteifi a'r cyffiniau. Drwy gydol y broses adfer mae'r ymddiriedolaeth wedi derbyn cyngor hael ac arbenigol oddi wrth Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog.

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                        Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU YMDDIRIEDOLWYR

Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan at ddibenion y gyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am baratoi Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a'r datganiadau ariannol yn unol â'r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifo'r Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifyddu Cymeradwy'r Deyrnas Unedig ).

 

Yn unol a chyfraith Cwmni mae'n ofynnol i'r ymddiriedolwyr baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol sy'n rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa bresennol y cwmni elusennol ac o'r adnoddau a dderbyniwyd a'r defnydd a wnaed o adnoddau, gan gynnwys incwm a gwariant, ar gyfer y cwmni elusennol am y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi'r datganiadau ariannol hynny, mae'n ofynnol i'r ymddiriedolwyr

 

-

 

ddewis polisïau cyfrifyddu addas a'u cymhwyso'n gyson;

-

 

dilyn y dulliau a'r egwyddorion yn y SORP Elusennau;

-

 

llunio barn ac amcangyfrifon sy'n rhesymol ac yn synhwyrol;

-

 

paratoi'r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol tybio y bydd y cwmni elusennol yn parhau i weithredu.

 

Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu cywir sy'n datgelu gyda chywirdeb rhesymol ar unrhyw adeg sefyllfa ariannol y cwmni elusennol ac er mwyn eu galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006. Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedau'r cwmni elusennol ac felly yn gyfrifol am gymryd camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac anghysondebau eraill.

 

Mor bell ag y gwyr yr ymddiriedolwyr:

 

-

 

nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilwyr y cwmni elusennol yn ymwybodol ohoni; ac

-

 

mae'r ymddiriedolwyr wedi cymryd pob cam y dylent fod wedi ei gymryd i wneud eu hunain yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sicrhau bod yr archwilwyr yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.

 

ARCHWILWYR

Caiff yr archwilwyr, Ashmole and Co., eu cynnig ar gyfer eu hail-benodi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf

 

Cymeradwywyd trwy orchymyn bwrdd yr ymddiriedolwyr ar............................................. a llofnodwyd ar ei ran gan:

 

.............................................

 

 

J Timms - Ysgrifennydd

 

Adroddiad yr Archwilwyr Annibynol i Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol ar dudalennau 11-20.Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith berthnasol a'r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer Endidau Llai (daeth i rym Ebrill 2008) (Arferion Cyfrifyddu Cymeradwy sy'n berthnasol i Endidau Llai y Deyrnas Unedig).

 

Paratowyd yr adroddiad hwn ar gyfer ymddiriedolwyr y cwmni elusennol, fel corff, ac ar eu cyfer hwy yn unig, yn unol ag Adran 144 Deddf Elusennau 2011 a'r rheoliadau a wnaed o dan Adran 154 y Ddeddf honno. Gwnaed ein gwaith archwilio er mwyn gallu hysbysu ymddiriedolwyr y cwmni elusennol am y materion hynny y mae'n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad archwilwyr ac nid at unrhyw ddiben arall. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw un ag eithrio'r cwmni elusennol ac ymddiriedolwyr y cwmni elusennol fel corff, am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym.

 

Cyfrifoldebau priodol ymddiriedolwyr ac archwilwyr

Fel yr eglurwyd yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr a nodir ar dudalen wyth, mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr y cwmni elusennol at ddibenion y gyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol ac am gael eu bodloni eu bod yn rhoi darlun cywir a theg.

 

Mae'r ymddiriedolwyr wedi dewis i'r datganiadau ariannol gael eu harchwilio yn unol â Deddf Elusennau 2011 yn hytrach na Deddf Cwmnïau 2006. Yn unol â hynny, penodwyd ni fel archwilwyr dan Adran 144 Deddf Elusennau 2011 ac yr ydym yn adrodd yn unol â rheoliadau a wnaed dan Adran 154 y Ddeddf honno.

 

Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio a mynegi barn ar y datganiadau ariannol yn unol â'r gyfraith berthnasol a'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae'r safonau hynny yn gofyn i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio.

 

Cwmpas archwiliad y datganiadau ariannol

Mae archwiliad yn golygu cael tystiolaeth am y symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy'n ddigonol i roi sicrwydd rhesymol nad yw'r datganiadau ariannol yn cynnwys camddatganiadau perthnasol, boed trwy dwyll neu gamgymeriad. Mae hyn yn cynnwys asesu: a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau'r cwmni elusennol ac a ydynt wedi'u defnyddio'n gyson a'u datgelu'n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan yr ymddiriedolwyr; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol. Yn ogystal, rydym yn darllen holl wybodaeth ariannol ac anariannol Adroddiad yr Ymddiriedolwyr er mwyn nodi anghysondebau perthnasol yn y datganiadau ariannol a archwiliwyd ac i nodi unrhyw wybodaeth sy'n ymddangos yn sylweddol anghywir yn seiliedig ar y wybodaeth, neu'n berthnasol anghyson â'r wybodaeth a ganfyddwyd gennym ni yn ystod cyflawni’r archwiliad. Os ddown yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau perthnasol amlwg yr ydym yn ystyried y goblygiadau ar gyfer ein hadroddiad.

 

Barn ar ddatganiadau ariannol

Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol:

-

 

yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr ariannol y cwmni elusennol ar 31 Mawrth 2015 ac o'r adnoddau sy'n dod i mewn a'r defnydd o adnoddau, gan gynnwys ei incwm a'i wariant am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;

-

 

wedi cael eu paratoi'n briodol yn unol a'r Arferion Cyfrifo Cymeradwy sy'n berthnasol i Endidau Llai y Deyrnas Unedig; ac

-

 

wedi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006.

 

 

 

                                                Adroddiad yr Archwilwyr Annibynol i Ymddiriedolwyr

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

Materion y mae'n ofynnol i ni gyflwyno adroddiad arnynt drwy eithriad

Nid oes unrhyw faterion y mae angen i ni eich hysbysu amdanynt lle mae Deddf Elusennau 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i ni eich hysbysu amdanynt os, yn ein barn ni:

-

 

yw'r wybodaeth a roddir yn Adroddiad yr Ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw ffordd berthnasol â'r datganiadau ariannol; neu

-

 

nad yw'r cwmni elusennol wedi cadw cofnodion cyfrifyddu digonol; neu

-

 

nad yw'r datganiadau ariannol yn cytuno â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu; neu

-

 

nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau angenrheidiol ar gyfer ein harchwiliad.

 

 

 

 

 

 

Ashmole and Co.

Yn gymwys i weithredu fel archwilydd o ran Adran 1212 o Ddeddf Cwmnïau 2006

Manchester House

Grosvenor Hill

Aberteifi

Ceredigion

SA43 1HY

 

Dyddiad: .............................................

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                     Datganiad Gweithgaredd Ariannol

                                                         ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth2015

 

 

31.3.15

 

31.3.14

 

 

 

Cronfa Anghyfyngedig

 

Cronfa gyfyngedig

 

Cyfanswm

 

Cyfanswm

 

 

 

Nodiadau

£

 

£

 

£

 

£

 

 

ADNODDAU A DDERBYNNIR

 

 

Adnoddau a dderbynnir o godi arian

 

 

Incwm gwirfoddol

2

6,275

-

6,275

18,885

 

Gweithgaredd codi arian

3

28,721

-

28,721

81,790

 

Incwm buddsoddi

4

66

-

66

48

 

Adnoddau a dderbynnir o weithgaredd elusennol

5

 

 

Adfer y castell

-

3,414,236

3,414,236

4,604,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm adnoddau a dderbyniwyd

35,062

3,414,236

3,449,298

4,705,121

                               

 

ADNODDAU A WARIWYD

 

Cost cynhyrchu incwm

 

Masnachu codi arian: cost nwyddau a werthwyd a chostau eraill

6

1,741

-

1,741

17,498

Gweithgaredd Elusennol

7

 

Adfer y Castell

27,829

370,807

398,636

294,845

Cost llywodraethu

9

-

4,000

4,000

4,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm adnoddau a wariwyd

29,570

374,807

404,377

316,693

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNODDAU A DDERBYNIR NET CYN TROSGLWYDDIADAU

 

5,492

3,039,429

3,044,921

4,388,428

                           

 

 

Trosglwyddiadau Gros rhwng cronfeydd

19

(15,000)

15,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnoddau a dderbyniwyd/(a wariwyd) Net

(9,508)

3,054,429

3,044,921

4,388,428

                             

 

CYSONI CRONFEYDD

 

 

Cyfanswm a ddygwyd ymlaen

15,219

6,095,819

6,111,038

1,722,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM A GARIWYD YMLAEN

5,711

9,150,248

9,155,959

6,111,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

                                                                                            Mantolen

                                                                                   Ar 31 Mawrth 2015

 

31.3.15

 

31.3.14

 

 

Cronfa  anghyfyngedig

 

Cronfa gyfyngedig

 

Cyfanswm

 

Cyfanswm

 

 

Nodiadau

£

 

£

 

£

 

£

 

ASEDAU SEFYDLOG

 

Asedau diriaethol

15

-

1,152,044

1,152,044

460,711

Asedau treftadaeth

16

-

7,425,966

7,425,966

5,400,941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

8,578,010

8,578,010

5,861,652

                             

 

 

ASEDAU CYFREDOL

 

Stociau

 

3,294

-

3,294

-

Dyledwyr

17

50,445

809,672

860,117

2,090,527

Arian yn y banc ac mewn llaw

 

27,787

30,698

58,485

252,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,526

840,370

921,896

2,342,958

                           

 

 

CREDYDWYR

 

Symiau yn ddyledus mewn blwyddyn

18

(75,815)

(268,132)

(343,947)

(2,093,572)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEDAU CYFREDOL NET

5,711

572,238

577,949

249,386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

CYFANSWM ASEDAU LLAI RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL

 

5,711

9,150,248

9,155,959

6,111,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEDAU NET

5,711

9,150,248

9,155,959

6,111,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

CRONFEYDD

19

 

Cronfeydd anghyfyngedig

5,711

15,219

Cronfeydd cyfyngedig

9,150,248

6,095,819

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM

9,155,959

6,111,038

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                                    Mantolen - parhad

                                                                                   Ar 31 Mawrth 2015

 

Mae gan y cwmni elusennol yr hawl i gael ei eithrio rhag archwilio ariannol dan Adran 477 o Ddeddf Cwmnïau 2006 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015.

 

Nid yw'r aelodau wedi rhoi hysbysiad, yn unol ag Adran 476 Deddf Cwmnïau 2006 sy'n gofyn am archwiliad o'r datganiadau ariannol hyn.

 

Mae'r ymddiriedolwyr yn cydnabod eu cyfrifoldebau i

(a)

 

sicrhau bod y cwmni elusennol yn cadw cofnodion cyfrifeg sy'n cydymffurfio ag Adrannau 386 a 387 Deddf Cwmnïau 2006 ac

(b)

 

i baratoi datganiadau ariannol sy'n rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa'r cwmni elusennol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol ac o'i warged neu ddiffyg ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn unol â gofynion Adrannau 394 a 395 ac sydd fel arall yn cydymffurfio â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 sy'n ymwneud â datganiadau ariannol, i'r graddau y mae'n berthnasol i'r cwmni elusennol.

 

Archwiliwyd y datganiadau ariannol hyn yn unol a gofynion Adran 144 Deddf Elusennau 2011..

 

Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi eu paratoi yn unol â darpariaethau arbennig Rhan 15 Deddf Cwmnïau 2006 sy'n berthnasol i gwmnïau elusennol bach ac â'r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer Endidau Llai (daeth i rym Ebrill 2008).

 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar ....................................... ...... ac fe'u llofnodwyd ar ei ran gan:.............................................

 

 

 

 

.............................................

Mrs S Davies - Ymddiriedolwr

 

 

 

 

.............................................

Mrs EJ Tucker - Ymddiriedolwr

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                                     Nodiadau i’r datganiadau ariannol

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

1.

POLISIAU CYFRIFO

 

Sail cyfrifo

Paratowyd y cyfrifon dan yr arfer cost hanesyddol ac yn unol a'r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer Endidau Llai (daeth i rym Ebrill 2008), Deddf Cwmnïau 2006 a gofynion Datganiad Arferion a Argymhellir (SORP), Cyfrifo ac Adrodd gan Elusennau. 

 

Adnoddau a dderbyniwyd

Caiff adnoddau a dderbyniwyd eu cynnwys ar ddatganiad Gweithgaredd Ariannol pan fydd hawl cyfreithiol gan y grŵp i’r incwm a phan gellir cyfrifo’r swm gyda chywirdeb rhesymol.

 

Adnoddau a wariwyd

Cydnabuwyd gwariant ar sail croniadau ac fe’i dosbarthwyd dan benawdau sydd yn crynhoi costau yn gysylltiedig a’r categori. Lle na ellir priodoli costau i benawdau penodol fe’i dyfarnwyd i weithgareddau ar sail sydd yn unol â defnydd yr adnoddau.

 

Dyraniad a Dosraniad costau

Caiff costau eu dyrannu rhwng gwariant elusennol uniongyrchol a gwariant masnachol yn unol â natur y gost.

 

Asedau Sefydlog Diriaethol

Gosodir dibrisiant ar y cyfraddau blynyddol canlynol er mwyn diddymu pob ased dros ei oes fuddiol amcangyfrifedig.

 

Eiddo rhydd-ddaliol

 

- heb osod

 

Offer a pheiriannau

 

- 25% ar falans gostyngol

 

Darnau gosod a gosodiadau

 

- 25% ar gost a 25% ar falans gostyngol

 

 

Asedau Treftadaeth

Asedau Treftadaeth yw asedau diriaethol yr Elusen sydd o bwysigrwydd hanesyddol ac a gedwir er mwyn hybu amcanion cadwraeth ac addysgiadol yr Elusen ac er mwyn cyfrannu at ddiwylliant ac addysg y genedl trwy ganiatáu mynediad i’r cyhoedd.

 

Caiff y castell a thir y castell ynghyd a phob gwariant dilynol ar adfer a datblygu safle yn yr asedau hyn eu hystyried yn asedau treftadaeth.

 

Yn unol â pholisi cyfrifyddu yr Ymddiriedolaeth, nid yw gwerth yr ased treftadaeth gwreiddiol a gafwyd o dan y brydles yn cael ei gynnwys o fewn y datganiadau ariannol oherwydd bod natur hanesyddol ac unigryw yr asedau dan sylw yn golygu nad oes digon o ddibynadwyedd mewn dulliau confensiynol i roi gwerth ystyrlon i’r ased

 

Stociau

Caiff stociau eu prisio ar y lefel isaf o'r gost a'r gwerth gwireddadwy net, ar ôl cymryd i ystyriaeth eitemau sy'n dod i ben neu'n araf yn symud.

 

Treth

Mae'r elusen yn rhydd o dreth corfforaeth ar ei weithgareddau elusennol.

 

Cyfrifyddu Cronfa

Gellir defnyddio cronfeydd anghyfyngedig yn unol ag amcanion elusennol yn ôl disgresiwn yr ymddiriedolwyr.

 

Gellir defnyddio cronfeydd cyfyngedig ar gyfer dibenion cyfyngedig penodol o fewn amcanion yr elusen yn unig.  Cyfyd cyfyngiadau pan nodir hwy gan y rhoddwr neu pan fydd arian yn cael ei godi ar gyfer dibenion cyfyngedig penodol.

 

Mae esboniad pellach o natur a diben pob cronfa wedi ei gynnwys yn y nodiadau i'r datganiadau ariannol.

 

Costau pensiwn a buddion ôl-ymddeol eraill

Mae'r cwmni elusennol yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig.  Caiff cyfraniadau sy'n daladwy i gynllun pensiwn y cwmni elusennol eu codi ar y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y cyfnod y maent yn berthnasol iddo.

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

2.

INCWM GWIRFODDOL

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Cyfraniadau

 

6,275

18,885

 

 

 

 

 

 

               

 

3.

GWEITHGAREDD CYNHYRCHU ARIAN

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Codi Arian

 

15,890

66,378

Incwm siop

 

-

2,429

Llogi ystafell

 

12,081

12,983

Incwm rhentu

 

750

-

 

 

 

 

 

 

28,721

81,790

 

 

 

 

 

 

               

 

4.

INCWM BUDDSODDI

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Llog Cyfrif Banc

 

66

48

 

 

 

 

 

 

               

 

5.

ADNODDAU A DDERBYNIWYD O WEITHGAREDD ELUSENNOL

 

31.3.15

 

31.3.14

 

 

Gweithgaredd

 

£

 

£

 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

- Grant y Loteri Fawr

 

Adfer y castell

 

196,779

393,436

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

 

Adfer y castell

 

2,083,597

2,088,157

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

 

Adfer y castell

 

1,124,174

1,839,894

Cadw

 

Adfer y castell

 

-

280,911

Cyngor Tref Aberteifi

 

Adfer y castell

 

-

2,000

Sefydliad Teulu Ashley

 

Treftadaeth

 

9,686

-

 

 

 

 

 

 

3,414,236

4,604,398

 

 

 

 

 

 

                   

 

6.

MASNACHU CODI ARIAN: COST NWYDDAU A WERTHWYD A CHOSTAU ERAILL

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Deunydd a brynwyd

 

-

36

Costau codi arian

 

1,741

17,422

Treuliau Siop

 

-

40

 

 

 

 

 

 

1,741

17,498

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

7.

COSTAU GWEITHGAREDD ELUSENNOL

 

Costau uniongyrchol

 

Costau cefnogi

 

Cyfansymiau

 

(Gw. Nod 8)

 

 

£

 

£

 

£

 

Adfer y castell

 

81,237

317,399

398,636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

8.

COSTAU CEFNOGI

 

Rheoli

 

Arall

 

Cyfansymiau

 

£

 

£

 

£

 

Adfer y castell

 

180,829

136,570

317,399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

9.

COSTAU LLYWODRAETHOL

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Cyfrifeg

 

1,800

2,250

Cydnabyddiaeth yr Archwilwyr

 

2,200

2,100

 

 

 

 

 

 

4,000

4,350

 

 

 

 

 

 

               

 

10.

ADNODDAU A DDERBYNIWYD/(A WARIWYD) NET

 

Nodir adnoddau net ar ôl codi tal/(credydu):

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Cydnabyddiaeth yr Archwilwyr

 

2,200

2,100

Dibrisiad – asedau diriaethol

 

76,684

10,266

Dibrisiad – asedau treftadaeth

 

59,887

-

 

 

 

 

 

 

               

 

11.

CYDNABYDDIAETH YMDDIRIEDOLWYR A BUDDION

 

Nid oedd cydnabyddiaeth ymddiriedolwyr na buddion eraill ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015 nac ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2014.

 

Treuliau ymddiriedolwyr

Ni dalwyd unrhyw dreuliau ymddiriedolwyr ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015 nac ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2014.

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

12.

COSTAU STAFF

 

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

 

£

 

           

 

Cyflogau

 

 

130,023

 

175,312

Costau nawdd cymdeithasol

 

 

9,794

 

17,062

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                           139,817                                                                                                                                                                                                                                                                    192,374

 

 

 

 

 

 

 

Ni wnaeth unrhyw aelod o staff dderbyn mwy na £60,000.

 

Categorïau Staff 

 

Roedd cyfartaledd nifer y staff a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn:

 

Rheoli

 

 

1

 

 

Gweithredol

 

 

3

 

 

Cyllid

 

 

1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       5

 

 

 

 

 

 

13.

MANTOLEN ENDIDAU CYFUNOL

 

 

Ymddiriedolaeth

 

Cardigan

 

 

Cadwraeth

 

Castle

 

 

Adeiladau

 

Enterprises

 

 

Cadwgan

 

Limited

 

Cyfanswm

 

Cyfanswm

 

31.3.15

 

31.3.15

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

 

£

 

 

£

 

 

£

 

                       

 

Asedau Sefydlog

 

8,578,010

 

-

 

8,578,010

 

5,861,652

Stoc

 

-

 

3,294

 

3,294

 

-

Dyledwyr

 

880,779

 

-

 

880,779

 

2,090,527

Arian yn y banc

 

42,089

 

16,396

 

58,485

 

256,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                          9,500,878                         19,690       9,520,568                                                                                8,208,561

Rhwymedigaethau Cyfredol

 

(342,423)

 

(22,186)

 

(364,609)

 

(2,097,523)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asedau Net

 

9,158,455

 

(2,496 )

 

9,155,959

 

6,111,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronfeydd cyfyngedig

 

9,150,248

 

-

 

9,150,248

 

6,095,819

Cronfeydd anghyfyngedig

 

8,207

 

 (2,496)

 

5,711

 

15,219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm

 

9,150,248

 

(2,496 )

 

9,155,959

 

6,111,038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

14.

IS-GWMNI

 

Mae gan yr elusen is-gwmni Cardigan Castle Enterprises Ltd, cwmni wedi ei gyfyngu trwy warant ac wedi ei gorffori yn Lloegr a Chymru.  Mae’r cwmni yn cynnal gweithgaredd masnachol er mwyn codi arian i’w roddi i’r elusen.

 

Rhoddir crynodeb o’r gweithgaredd ariannol isod:

 

 

31.03.15

 

31.03.14

 

£

 

 

£

 

Trosiant

 

-

 

2,429

Cost gwerthiant

 

-

 

1,696

Gorbenion

 

2,496

 

486

 

 

 

 

 

 

Net (diffyg)/gwarged cyn rhoi i’r Elusen

 

(2,496)

 

247

 

 

 

 

 

 

 

Rhodd i’r Elusen

 

-

 

247

 

 

 

 

 

 

             

 

 

15.

ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL

 

 

Eiddo rhydd-ddaliol

 

Offer a pheiriannau

 

Darnau gosod a gosodiadau

 

Cyfanswm

 

 

£

 

£

 

£

 

£

 

COST

Ar 1 Ebrill 2014

 

431,824

17,394

27,648

476,866

Ychwanegiadau

 

498,994

12,594

256,429

768,017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2015

 

930,818

29,988

284,077

1,244,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

DIBRISIAD

Ar 1 Ebrill 2014

 

-

7,331

8,824

16,155

Tâl am y flwyddyn

 

-

5,665

71,019

76,684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2015

 

-

12,996

79,843

92,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

GWERTH AR BAPUR NET 

Ar 31 Mawrth 2015

 

930,818

16,992

204,234

1,152,044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2014

 

431,824

10,063

18,824

460,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Yn gynwysedig yng nghost neu brisiad tir ac adeiladau mae tir rhydd-ddaliol o £930,818  (2014 - £431,824)

 

Mae eiddo rhydd-ddaliol yn cynnwys Bayvil House a gaffaeliwyd gan yr elusen yn 2014-15 a hefyd Tŷ Castell a gaffaeliwyd gan yr elusen yn 2011-12 a gwelliannau i’r eiddo hwn. Nid oes tâl dibrisio wedi ei godi ar y ddau eiddo hyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

16.

ASEDAU TREFTADAETH

                                                                                               Cyfanswm

                                                                                                  £

 

 

COST                                                                                                                                                      

Ar 1 Ebrill 2014

 

5,400,941

Gwaith adfer a wnaed yn ystod y flwyddyn

 

2,084,912

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2015

 

 

7,485,853

           

 

DIBRISIAD

Ar 1 Ebrill 2014

 

-

Tal dibrisio am y flwyddyn

 

59,887

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2015

 

59,887

 

 

GWERTH AR BAPUR NET

Ar 31 Mawrth 2015

 

7,425,966

 

 

 

Ar 31 Mawrth 2014

 

5,400,941

 

 

 

 

Mae asedau treftadaeth yn cynnwys costau gwaith adfer ar adeiladau a thir y castell.

 

Caiff Castell Aberteifi a’r tir eu prydlesu i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan am 125 mlynedd, cyfnod a ddaeth i rym ym mis Chwefror 2013. Nid oes cost caffael i’r brydles. Mae prisiad marchnad agored yn anymarferol ac ni ellir defnyddio dulliau prisio confensiynol.

 

Rhoddir dibrisiad er mwyn amorteiddio gwariant adfer dros dymor y brydles (125 mlynedd).

 

17.

DYLEDWYR: CYFANSYMIAU YN DDYLEDUS MEWN BLWYDDYN

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Dyledwyr masnachol

 

7,131

5,715

TAW

 

30,905

132,008

Cyngor Sir Ceredigion

 

463,954

-

Incwm cronedig

 

352,163

1,947,504

Rhagdaliadau

 

5,964

5,300

 

 

 

 

 

 

860,117

2,090,527

 

 

 

 

 

 

               

 

18.

CREDYDWYR: CYFANSYMIAU YN DDYLEDUS MEWN BLWYDDYN

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Nawdd cymdeithasol a threthi eraill

 

-

4,046

Credydwyr eraill

 

1,524

1,336

Traul gronedig

 

342,423

307,289

Cyngor Sir Ceredigion

 

-

1,780,901

 

 

 

 

 

 

343,947

2,093,572

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

19.

SYMUDIAD CRONFEYDD

 

 

Ar 1.4.14

 

Symudiad Net cronfeydd

 

Trosglwyddo rhwng cronfeydd

 

Ar 31.3.15

 

£

 

£

 

£

 

£

 

Cronfeydd anghyfyngedig

Cronfa gyffredinol

15,219

5,492

(15,000)

5,711

 

Cronfeydd cyfyngedig

Cyfyngedig

6,095,819

3,039,429

15,000

9,150,248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM

6,111,038

3,044,921

-

9,155,959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Mae’r symudiad net rhwng cronfeydd sy’n gynwysedig yn yr uchod fel a ganlyn:

 

 

Adnoddau a dderbyniwyd

 

Adnoddau  a wariwyd

 

Symudiad cronfeydd

 

£

 

£

 

£

 

Cronfeydd anghyfyngedig

Cronfa gyffredinol

35,062

(29,570)

5,492

 

Cronfeydd cyfyngedig

Cyfyngedig

3,414,236

(374,807)

3,039,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM

3,449,298

(404,377)

3,044,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

20.

YMRWYMIADAU CYFALAF

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Gyda chontract ond heb eu nodi yn y datganiadau ariannol

 

615,730

2,250,462

 

 

 

 

 

 

               

 

Mae’r uchod yn berthnasol i ymrwymiadau cytundebol yn bodoli ar ddiwedd y flwyddyn sydd heb eu cynnwys yn y credydwyr.  

 

21.

DATGELIADAU PARTI PERTHYNOL

 

Yn ystod y flwyddyn ni fu datgeliadau parti perthynol a ddylid eu datgelu yn y cyfrifon hyn.

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Datganiad Manwl Gweithgareddau Ariannol

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

 

ADNODDAU A DDERBYNIWYD

 

Incwm gwirfoddol

Cyfraniadau

 

6,275

18,885

 

Gweithgareddau cynhyrchu arian

Codi arian

 

15,890

66,378

Incwm siop

 

-

2,429

Llogi ystafell

 

12,081

12,983

Incwm rhentu

 

750

-

 

 

 

 

 

 

28,721

81,790

               

 

Incwm buddsoddi

Llog cyfrif banc

 

66

48

 

Adnoddau a dderbyniwyd o weithgaredd elusennol

Trosglwyddo Asedau Cymuned – Grant y Loteri Fawr

 

196,779

393,436

Cronfa Treftadaeth y Loteri

 

2,083,597

2,088,157

Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd

 

1,124,174

1,839,894

Cadw

 

-

280,911

Cyngor Tref Aberteifi

 

-

2,000

Sefydliad Teulu Ashley

 

9,686

-

 

 

 

 

 

 

3,414,236

4,604,398

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm adnoddau a dderbyniwyd

3,449,298

4,705,121

               

 

 

ADNODDAU A WARIWYD

 

Masnach codi arian: cost nwyddau a werthwyd a chostau eraill

Nwyddau a brynwyd

 

-

36

Costau codi arian

 

1,741

17,422

Treuliau siop

 

-

40

 

 

 

 

 

 

1,741

17,498

               

 

Gweithgareddau elusennol

Ffioedd proffesiynol

 

34,982

49,929

Atgyweiriadau ac adnewyddiadau

 

127

388

Treuliau gwirfoddolwyr

 

180

1,840

Marchnata a chyhoeddusrwydd

 

41,405

13,849

Digwyddiadau a gweithgareddau

 

752

2,606

Prosiectau addysgiadol

 

2,241

1,597

Treuliau garddio

 

1,550

2,341

 

 

 

 

 

 

81,237

72,550

               

 

 

                                                        Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan

 

                                                            Datganiad Manwl Gweithgareddau Ariannol

                                                        ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015

 

31.3.15

 

31.3.14

 

£

 

£

 

Costau Llywodraethu

Cyfrifeg

 

1,800

2,250

Cydnabyddiaeth Archwilwyr

 

2,200

2,100

 

 

 

 

 

 

4,000

4,350

               

 

Costau Cefnogi

Rheoli

Cyflogau

 

131,433

175,312

Nawdd cymdeithasol

 

9,794

17,062

Pensiwn

 

4,365

-

Treth dwr

 

207

3,868

Yswiriant

 

6,193

5,096

Golau a gwres

 

4,742

5,813

Costau swyddfa

 

10,020

9,008

Amrywion

 

1,544

805

Glanhau

 

2,964

833

Llogi ystafell

 

1,795

1,012

Recriwtio a hyfforddi Staff

 

3,924

7,464

Teithio a chynhaliaeth

 

1,639

1,669

Tal banc

 

92

234

Costau cyfreithiol a proffesiynol

 

2,117

1,380

 

 

 

 

 

 

180,829

229,556

               

Arall

 

Dibrisiad asedau diriaethol

 

76,683

10,266

 

Dibrisiad asedau treftadaeth

 

59,887

-

 

Dibrisiad a roddwyd yn ôl yn seiliedig ar ailddosbarthiad asedau sefydlog

 

-

(17,527)

 

 

 

 

 

 

 

136,570

(7,261)

 

 

 

 

 

 

Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd

404,377

316,693

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incwm Net

3,044,921

4,388,428